Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên

TÓM TẮT

Mục tiêu của chương này nhằm đo lường chỉ số tài chính toàn diện của Việt Nam và so sánh với một số quốc gia ở châu Á và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân toàn diện tại Việt Nam qua bộ dữ liệu Global Findex của Ngân hàng Thế giới. Kết quả phân tích cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số tài chính toàn diện ở mức trung bình. Khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân toàn diện, nghiên cứu này cho thấy thu nhập ảnh hưởng đến việc sử dụng tài khoản chính thức và có tiết kiệm chính thức. Học vấn có tương quan dương với việc sở hữu tài khoản chính thức và tiết kiệm chính thức nhưng lại tương quan âm với việc sử dụng tín dụng chính thức. Độ tuổi có ảnh hưởng đến việc tiết kiệm chính thức và sử dụng tín dụng chính thức và mối quan hệ này là phi tuyến. Giới tính không ảnh hưởng đến việc sử dụng tài khoản chính thức và có tiết kiệm chính thức. Tuy nhiên, phụ nữ có khuynh hướng sử dụng kênh tài chính chính thức nhiều hơn. Lý do không sở hữu tài khoản chính thức của các cá nhân tại Việt Nam chủ yếu mang tính chủ quan (liên quan đến thu nhập của cá nhân). Phụ nữ, người lớn tuổi ít sử dụng nguồn tín dụng phi chính thức, còn người có thu nhập thấp nhất lại có khuynh hướng sử dụng nguồn tín dụng phi chính thức. Từ các kết quả nghiên cứu này, một số hàm ý chính sách được phác thảo nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.    

Download here