Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu


Sứ mạng


Thúc đẩy sự phát triển hệ thống tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách phát triển công nghệ ngân hàng, quản trị và ứng dụng công nghệ ngân hàng ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách, phát triển công nghệ ngân hàng, quản trị, ứng dụng và đào tạo công nghệ ngân hàng ở Việt Nam.

Mục Tiêu
  • Dự báo nhu cầu và xu hướng phát triển, ứng dụng công nghệ của lĩnh vực ngân hàng và tài chính ở Việt Nam;
  • Xây dựng chiến lược quản trị công nghệ ngân hàng, ứng dụng và phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ ngân hàng hiện đại để hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam;
  • Tư vấn, phản biện chính sách tiền tệ, các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước và các chính sách liên quan đến phát triển công nghệ ngân hàng ở Việt Nam;
  • Tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức tài chính về chiến lược phát triển, công nghệ quản trị và các hoạt động kinh doanh thích ứng với xu hướng phát triển công nghệ ngân hàng;
  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo cho các tổ chức tài chính ngân hàng.
  • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học và thực hiện đề tài, các công trình nghiên cứu khoa học thường niên trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính;
  • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và ĐHQG-HCM.