The impact of multimarket contacts on bank stability in Vietnam (04/06/2019)

Investigate the impact of multimarket contacts on bank stability in the Vietnamese banking system between 2006 and 2015. 

Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam (03/06/2019)

Đo chỉ số tài chính toàn diện của Việt Nam và so sánh với một số quốc gia ở châu Á và
phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân toàn diện tại Việt Nam.

The efficiency effects of bank mergers An analysis of case studies in Vietnam (03/06/2019)

This paper employs Data Envelopment Analysis to examine the relative efficiency for
Vietnamese banks from 2008 to 2015. 

The interrelationship between liquidity creation and bank capital in Vietnamese banking  (03/06/2019)

The purpose of this paper is to investigate the interrelationship between liquidity creation (LC) and bank capital in Vietnamese banking between 2007 and 2015.

The interrelationship between net interest margin and non-interest income: evidence from Vietnam (03/06/2019)

Investigate the interrelation ship between non-interest income (NII) and net interest margin (NIM)
in the Vietnamese banking system between 2006 and 2015. 

Bank Risk, Capitalisation and Technical Efficiency in the Vietnamese Banking System  (03/06/2019)

Investigates the interrelationships among bank efficiency, capital, and risk in Vietnamese banking between 2007 and 2011 by using the three-stage least squares in a simultaneous equations framework.


Tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thương mại  (30/05/2019)

Khi có đủ lượng vốn cần thiết, các ngân hàng sẽ thuận lợi hơn trong việc xử lý nợ xấu, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn cũng như thúc đẩy lộ trình áp dụng Basel II, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống ngân hàng

Tiếp cận tài chính của chính quyền trung ương (30/05/2019)

Phân tích tình hình tài chính cũng như cách thức chính quyền trung ương tại Việt Nam tìm kiếm các nguồn tài trợ cho nhu cầu chi khu vực nhà nước ngày càng gia tăng và cạnh tranh lẫn nhau

Bài báo xuất bản tháng 3-4/2019 (30/05/2019)

Trong tháng 3-4/2019, các thành viên của CEFR và các đồng nghiệp đã có 3 bài báo khoa học được đăng tải và chấp thuận đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SSCI và Scopus

Tổng truy cập: 44,042

3,851