Xếp hạng ngân hàng theo chuẩn CAMELS

XẾP HẠNG NGÂN HÀNG THEO CHUẨN CAMELS

Nguyễn Thị Hồng Vân 1

Ngân hàng là định chế tài chính trung gian, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam. Trong giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ tín dụng trong nước cung cấp cho khu vực tư nhân trên GDP ở Việt Nam liên tục tăng từ mức 123,81% trong năm 2016 lên hơn 133% vào năm 2018 (Hình 1). Đồng thời, hệ thống ngân hàng là một trong những kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Do đó, sức khỏe của hệ thống ngân hàng nhận được nhiều sự quan tâm của các chủ thể trong nền kinh tế, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu này sẽ phân tích mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2016 đến 2019 theo khung CAMELS.

Download here

[1] Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (VNUHCM-IBT)


Tổng truy cập: 245,560