Sách Ngân hàng số: từ đổi mới đến cách mạng (16/07/2019)

Cuốn sách đầu tiên về Digital Banking, Digital Currency, Central Bank Digital Currency và Fintech của các tác giả ở Việt Nam, cập nhật toàn cảnh về sự phát triển của khu vực tài chính toàn cầu trong làn sóng cách mạng công nghệ

Sách lạm phát và lạm phát kỳ vọng (04/06/2019)

Sách chuyên khảo "Lạm phát và lạm phát kỳ vọng" sẽ tập trung vào chủ đề lạm phát, bao gồm phân tích tình hình lạm phát, tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán, mối quan hệ giữa lạm phát và chính sách tiền tệ, cũng như thực hiện khảo sát lạm phát kỳ vọng từ người tiêu dùng Việt Nam.