Vài nét về IBT

Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (IBT), là một viện nghiên cứu do Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập, trực thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật. IBT có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của IBT là thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua các hoạt động sau:
  • Dự báo nhu cầu và xu hướng phát triển, ứng dụng công nghệ của lĩnh vực ngân hàng và tài chính ở Việt Nam;
  • Xây dựng chiến lược quản trị công nghệ ngân hàng, ứng dụng và phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ ngân hàng hiện đại để hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam;
  • Tư vấn, phản biện chính sách tiền tệ, các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước và các chính sách liên quan đến phát triển công nghệ ngân hàng ở Việt Nam;
  • Tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức tài chính về chiến lược phát triển, công nghệ quản trị và các hoạt động kinh doanh thích ứng với xu hướng phát triển công nghệ ngân hàng;
  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo cho các tổ chức tài chính ngân hàng.
  • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học và thực hiện đề tài, các công trình nghiên cứu khoa học thường niên trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính;
  • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và ĐHQG-HCM.