Ảnh hưởng của việc phát hành Nhân dân tệ số: Một số nhận định ban đầu

TÓM TẮT

Trong vài năm gần đây, tiền số của ngân hàng trung ương (CBDC) đã có những bước phát triển mới và đang được nghiên cứu bởi 86% ngân hàng trung ương trên thế giới. Trong đó Trung Quốc được xem là quốc gia đang dẫn đầu trong nghiên cứu và thử nghiệm CBDC và là quốc gia lớn đầu tiên trên thế giới đã thực hiện thử nghiệm tiền số. Nội dung của bài viết sẽ tập trung vào quá trình phát triển của nhân dân tệ số hay tiền số thanh toán điện tử (DCEP) của Trung Quốc và các đặc điểm của loại tiền số này. Bài viết cũng trình bày một số nhận định ban đầu về các tác động của việc phát hành DCEP của Trung Quốc. Cuối cùng một số hàm ý chính sách sẽ được phác thảo.

Từ khóa: CBDC, DCEP, quốc tế hóa nhân dân tệ.

Download hereTổng truy cập: 100,359

13,138