Bộ dữ liệu ngân hàng phục vụ cho nghiên cứu

 

IBT xin giới thiệu bộ dữ liệu của 45 ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2002–2022. Đây là bộ dữ liệu được xây dựng có tính hệ thống đầu tiên về các ngân hàng tại Việt Nam, được phân loại trên nhiều khía cạnh khác nhau như cấu trúc sở hữu, loại hình ngân hàng.v.v. Dữ liệu này được cung cấp miễn phí cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, người làm thực tiễn và những ai quan tâm đến hệ thống ngân hàng Việt Nam.

 

Link down bài báo giới thiệu: https://www.mdpi.com/2306-5729/7/9/120

 

Link down dữ liệu: https://doi.org/10.7910/DVN/RIWA3B